Cập nhật tiến độ tháng 01/2016
Thi Công Phần Ngầm
Đào đất và Lắp đặt shoring lớp 1