Cập nhật tiến độ tháng 02/2016
Thi Công Phần Ngầm
Đào đất và Lắp đặt shoring lớp 2